telefoonnummer 011/809070
adres Koning Albertlaan 12 te 3920 Lommel
FSMA: 64738 A-B / RPR:0874.343.845

Gewaarborgd Inkomen

Gewaarborgd inkomen

Een polis gewaarborgd inkomen, onmisbaar voor elke zelfstandige. Uw grootste risico als zelfstandige? Dat u morgen niet meer kunt werken. Want dan valt meteen uw inkomstenbron weg. Als zelfstandige of als iemand die een vrij beroep uitoefent, ontvangt u niets gedurende de eerste maand, als zelfstandige bent u immers pas wettelijk verzekerd tegen inkomstenverlies na 1 maand arbeidsongeschiktheid.  Tijdens de eerste maand bent u dus afhankelijk van uw eigen financiële reserves. Hoe kan u in deze omstandigheden uw familie onderhouden, uw hypotheek afbetalen, het hoofd bieden aan medische kosten?

Het gewaarborgd inkomen is een ‘arbeidsongeschiktheidverzekering’ die de economische ongeschiktheid dekt. Deze waarborgt in geval van ziekte of in geval van ziekte en ongeval, de volledige of gedeeltelijke vergoeding van de vermindering of het verlies van beroepsinkomen van de verzekerde ten gevolge de arbeidsongeschiktheid. Het Gewaarborgd Inkomen is een verzekering die de betaling waarborgt van een verzekerde jaarrente in maandelijkse schijven wanneer een gehele of gedeeltelijke, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door ziekte en/of ongeval de overeengekomen carenz overschrijdt.

De carenz is de periode gedurende dewelke de verzekeraar de verzekerde rente niet betaalt. De periode vangt aan op de begindatum van het verzekeringsgeval. De carenz bestrijkt in het algemeen de periode tijdens dewelke de verzekerde zijn/haar inkomen in stand houdt (salaris gewaarborgd door de werkgever of andere). De carenztijd bedraagt 30, 60, 90, 180 of 365 dagen.

Welk zijn de verzekerde risico's:

1. Ziekte
2. Ziekte en privé-ongevallen
3. Ziekte en alle ongevallen

Er zijn drie opties mogelijk wat betreft de aard van de rente:

1. Constante rente
Constante premie en constante rente tijdens de volledige duur van de polis.

2. Stijgende rente
Constante premie voor een klimmende rente (een meetkundige stijging). Jaarlijkse stijging van 3% in geval van schade (vanaf het 2de jaar schade tot het einde van het schadegeval).

3. Geïndexeerde rente
Klimmende premie voor een permanent klimmende waarborg (een meetkundige stijging).

  • Jaarlijkse verhoging van de premie: 3%
  • Jaarlijkse verhoging van de rente: 3%

De minimum verzekerbare rente bedraagt € 2 500. De maximale verzekerbare rente bedraagt € 65 000.