telefoonnummer 011/809070
adres Koning Albertlaan 12 te 3920 Lommel
FSMA: 64738 A-B / RPR:0874.343.845

Leven Zelfstandigen

Soorten Leven-verzekeringen die zeer interessant zijn voor de zelfstandigen:

 • VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen)
 • IPT (Individuele Pensioen Toezegging)
 • Groepsverzekering

 

V.A.P.Z. (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen)

Het VAPZ, Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is in eerste instantie bedoeld voor de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal voor de zelfstandige. Het pensioen dat u als zelfstandige krijgt, ligt een stuk lager dan dat van een werknemer. Dat verschil kant tot 40% bedragen. Een aanvullende pensioenverzekering is niet verplicht, maar is ongetwijfeld een van de meest interessante spaarformules voor zelfstandigen.

Wie kan een VAPZ afsluiten?

 • een zelfstandige in hoofdberoep, als de sociale bijdragen betaald zijn
 • een zelfstandige in bijberoep, op voorwaarde dat de sociale bijdragen betaald zijn zoals in hoofdberoep
 • de meewerkende echtegeno(o)t(e) (met volledig statuut)


Welke voordelen biedt het VAPZ u?

 • u kan tot meer dan 50% van uw stortingen VAPZ als fiscaal voordeel recuperen
 • u kan tot meer dan 20 % van uw stortingen VAPZ als sociaal voordeel recuperen
 • een gunstig fiscaliteit op het eindkapitaal

Combinatie met andere vormen van pensioenopbouw:
Het VAPZ is een eerste belangrijke mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen. Fiscaal gezien is dit immers de meest interessante pensioenformule. Daarnaast kan u ook andere pensioenformules combineren met het VAPZ: pensioensparen, langetermijnsparen, individuele levensverzekering, groepsverzekering (als zelfstandigen), …

 

I.P.T. (Individuele Pensioen Toezegging)

Met een IPT gaat het om een Individueel Pensioen Toezegging op maat van de zelfstandige bedrijfsleider. De premies worden betaald door de vennootschap en op zijn pensioenleeftijd wordt het kapitaal rechtstreeks uitbetaald aan de bedrijfsleider. Het contract is op elk ogenblik het persoonlijk eigendom van de bedrijfsleider en er geen enkel probleem bij liquidatie onderneming of vervroegde  stopzetting van de activiteit of faling. De pensioenopbouw via IPT is echter niet onbeperkt, maar dient te beantwoorden aan de 80% regel. Dit wil zeggen dat het wettelijk pensioen en het aanvullende berdrijfspensioen samen niet hoger mogen liggen dan 80% van de laatste brutobezoldiging van de begunstigde tijdens diens actieve loopbaan. Indien het bedrijf deze regel niet toepast, dan vervalt de aftrekbaarheid van de premies.

Voor wie?
Met de Individuele Pensioen Toezegging onderschrijft de ondeneming een levensverzekering in het persoonlijke voordeel van de bedrijfsleider. Die is tegelijkertijd de verzekerde en de begustigde van het contract en geniet de verworven rechten op zijn pensioenkapitaal. Deze verzekering is gepersonaliseerd. Dit geldt zowel voor het bedrag van de bijdragen, voor de beleggingswijze van de pensioenreserves en voor het bedrag van de dekkingen.

Wat is het fiscaal voordeel?
De premies worden niet belast als voordeel van alle aard indien u een regelmatige en maandelijkse bezoldiging ontvangt. Ze zijn dus enkel onderworpen aan de taks op premies van 4,4% voor de waarborgen overlijden en pensioen en van 9,25 % voor de dekking arbeidsongeschiktheid. De premies van de Individuele Pensioen Toezegging zijn volledig fiscaal aftrekbaar als beroepskosten in hoofde van de onderneming mits het acht nemen van de 80 %-regel voor het pensioenkapitaal en de 100 %-regel voor de dekking arbeidsongeschiktheid.

 

Groepsverzekering

De groepsverzekering is een verzekering gesloten door een onderneming in het voordeel van haar bedrijfsleiders of haar werknemers om voor hen een pensioenkapitaal en/of een kapitaal bij overlijden te verzekeren. Bij uitstek geschikt voor elke bestuurder, werkende vennoot, zaakvoerder of kaderlid van een onderneming. Naar het einde van het boekjaar toe krijgen bedrijfsleiders meer zicht op het financieel resultaat van hun onderneming. Iedereen kent situaties waar men , in geval van mooie winsten, al eens moet zoeken om kosten te creëren.

Fiscale voordelen:

 • De onderneming betaalt de premies en geniet belangrijke fiscale voordelen door deze fiscaal in mindering te brengen als beroepskost.
 • De premies worden niet belast als voordeel van alle aard in hoofde van de bedrijfsleider of de werknemer.

Belangrijkste voordelen:

 • De premies zijn als bedrijfslast aftrekbaar.
 • U geniet een uitstekend rendement: u krijgt een basisrentevoet, verhoogd met een bonus
 • Men kan een loon op uitgesteld termijn - ten vroegste op 60 jaar - rechtstreeks bij de verzekerde brengen. Vermits het inkomen van de zaakvoerder in de personenbelasting niet verhoogd, wordt hij progressief niet zwaarder belast.
 • Gunstig fiscaal regime voor de begunstigde persoon.
 • Groepsverzekering is zekerheid. Wat er ook gebeurd -fusie, opslorping, vereffening, faillissement van de onderneming.
 • U krijgt de mogelijkheid een hypothecaire lening te bekomen.

Samengevat kunnen wij stellen dat de groepsverzekering de meest voordelige manier is om geld uit de vennootschap naar de privé-persoon over te hevelen.

Let op: Wilt u als ondernemer een levensverzekering afsluiten op hoofd van één bedrijfsleider tegen het risico van vroegtijdig overlijden of met het oog op financiëren van één of andere verbintenis, dan kiest u best voor een bedrijfsleiderverzekering.